Dr. CDD VC 1962-1967, The Duke of Edinburgh, Dr S Radhakrishnan, Rajkumari Amrit Kaur