Hosts: President RV Venkataraman and Mrs. Janaki Venkataraman.